CVIKKER OPTIKA KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Cvikker Optika Kft. (5000 Szolnok, Szapáry u. 18., www.cvikkeroptika.hu, info@cvikkeroptika.hu, tel: (56) 429-500, adószám: 12638286-2-16, a továbbiakban Cvikker Optika, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Cvikker Optika által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Cvikker Optika kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Cvikker Optika elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Cvikker Optika a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalmak:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Cvikker Optika Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, az Cvikker Optika Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 • az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az Cvikker Optika Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Cvikker Optika Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az Cvikker Optika a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

Az Cvikker Optika az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Cvikker Optika a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Cvikker Optika megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Cégünk adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Cvikker Optika által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

Sütik – cookie – k

A cvikkeroptika.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett az Cvikker Optika webhelyén.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Cvikker Optika Kft-t.

Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

Cvikker Optika Kft.

Üdvözölünk a Cvikker Optika KFT. www.cvikkeroptika.hu weboldalán! Az alábbi Adatvédelmi Irányelvek útmutatást nyújtanak Arrol, Hogyan gyűjtjük össze, használjuk FEL, és osztjuk meg Harmadik féllel AZ oldalon általad közzétett információkat. Kérjük, olvasd el figyelmesen az AZ alábbi Adatvédelmi irányelveket, mielőtt bármilyen információt megosztanál a weblapon.

Azzal, Hogy EZT AZ Internetes oldalt használod, legények elfogadod AZ ARRA vonatkozó Adatvédelmi irányelveket is. Amikor információt teszel közzé a weboldalon, belegyezel, Hogy AZT ezen Adatvédelmi irányelveknek megfelelően gyűjtsük össze, használjuk Fel Vagy osszuk meg Harmadik féllel.

A Cvikker Optika Kft. egy www.cvikkeroptika.hu weblapon egy felhasználói Adatok kezelésében a Következő törvényi rendelkezést tartja szem előtt:
– 1992. évi LXIII. törvény, a személyes Adatok védelméről és a közérdekű Adatok nyilvánosságáról;

Aktív információgyűjtés
Sok other weboldalhoz hasonlóan, EZ egy honlap is aktívan gyűjti AZ információkat azáltal, Hogy specifikus kérdéseket intéz látogatóihoz. Bizonyos esetekben a Megosztott informacio személyes természetű Lehel (vagyis lehetővé teheti AZ információt közzé TEVO Személy azonosítását, például Nev cím, e-mail cím, stb. Által). Az Adatok megadásával kifejezett hozzájárulásodat adod AZ általad megadott személyes Adatok kezeléséhez. Jogodban mindenekelőtt Hogy hozzáférj és frissítsd személyes adatait, illetve Hogy kérd azok törlését. Such célból kérjük, Hogy Küldj email-t Nekünk!

Passzív információgyűjtés
A weboldalon Való barangolás közben bizonyos Információk Kapcsolat Passzív úton (azaz Az információ tényleges megadása nélkül) kerülhetnek összegyűjtésre különböző Technikai irodafelszerelés (pl: cookiek, Internet tagek, web beacon-ök) Vagy Navigációs adatgyűjtők (log file-ok, szerver log-ok , clickstream-ek) Által. Az Internetes böngészőprogramok bizonyos anonim információkat automatikusan továbbítanak a honlapra, például a korábban látogatott weblap URL-jet és Internet Protokoll (IP) címét, and a Felhasznált böngészőprogram Nevet és verziószámát. A webszerver ugyancsak Szert tehet bizonyos anonim információkra a cookie-k, Internet tag-ek Vagy web beacon-ök Által. Az Internetes böngészőprogramok lehetőséget kínálnak Arra, Hogy figyelmeztető üzenetet kapj AZ ILYEN süti-król, Vagy adott esetben kikapcsold azokat, bár EZEK kikapcsolásával előfordulhat, Hogy a honlap bizonyos funkciói Nem lesznek elérhetők, ellenszavazat fognak rendeltetésszerűen működni.
A passzívan összegyűjtött anonim információkat a weboldal Arra használja föl, Hogy Jobb szolgáltatást nyújtson látogatóinak, egy preferenciáidnak megfelelően alakítsa AZT, meghatározza és elemezze a statisztikákat és trendeket, and Hogy javítsa és leegyszerűsítse a weblap használatát. Ezék AZ Információk Kapcsolat semmi esetre sem keveredhetnek a Személy azonosítására alkalmas adatokkal, hacsak AZT a honlap látogatója kulon Nem engedélyezi.

A Gyermekek védelmében
A honlap használata 13 évnél fiatalabb Gyermekek SZÁMÁRA Nem javallott. Nem szándékozunk ezen Korosztály tagjaira vonatkozó információkat gyűjteni. Javasoljuk a szülőknek, Hogy beszélgessenek el gyermekeikkel a világháló használatával Járó felelősségekről, illetve azokról AZ információkról, amelyeket az AZ Detached weboldalakon közzétehetnek.

A rendelkezésre bocsájtott információkat Minden esetben AZ Adatvédelmi irányelveknek megfelelően, a marketing és Kutatási célokra használjuk Fel a honlap tartalmának javítása, egyszerűbb kezelhetősége és a hatékonyabb kommunikáció érdekében.

Biztonság
Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, Hogy weblapunkon AZ általad közölt személyes jellegű adatokat megóvjuk AZ információveszteségektől, a jogtalan felhasználástól, megváltoztatástól és kitörléstől. Ugyanakkor MinDig szem Előtt Kell tartania AZT a tényt, Hogy a világhálón végbemenő kommunikáció Sosem Lehel 100% -ig BIZTONSÁGOS Vagy hibamentes. Ebből adódóan, AZ e honlapról sem tekinthető biztonságosnak, ezért ellenszavazat art alaposan megfontolnod, fórumtémák Milyen információkat osztasz meg VELÜNK ezen a módon. A jelszavak, azonosítók (ID számok) és Más hasonló, a honlapra történő belépést engedélyező eleMEK védelme KIZÁRÓLAG A Te felelősségedet képezik

A honlap tartalmazhat other weboldalakra irányuló linkeket és referenciákat, ezen weboldalak ugyanakkor ellenszavazat Minden esetben tartoznak AZ Cvikker Optika KFT. ellenőrzése ala, vagyis AZ Adatvédelmi előírások Nem kerülnek alkalmazásra ezeken a webhelyeken. Mielőtt bármilyen információt tennél közzé, MinDig olvasd el az AZ adott honlap Adatvédelmi irányelveit.

Egyéb vonatkozó előírások
A honlaphoz Kapcsolódó other Jogi kérdésekben a Jogi Nyilatkozat irányelvei adnak útmutatást.

Az Adatvédelmi Irányelvek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Kérjük, bizonyos időszakonként ellenőrizd ezen irányelveket, különösen akkor, ha valamilyen személyes információt készülsz megosztani a honlapon. [/ Fusion_text] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container]

Üdvözölünk a Cvikker Optika KFT. www.cvikkeroptika.hu weboldalán! Az alábbi Adatvédelmi Irányelvek útmutatást nyújtanak Arrol, Hogyan gyűjtjük össze, használjuk FEL, és osztjuk meg Harmadik féllel AZ oldalon általad közzétett információkat. Kérjük, olvasd el figyelmesen az AZ alábbi Adatvédelmi irányelveket, mielőtt bármilyen információt megosztanál a weblapon.

Azzal, Hogy EZT AZ Internetes oldalt használod, legények elfogadod AZ ARRA vonatkozó Adatvédelmi irányelveket is. Amikor információt teszel közzé a weboldalon, belegyezel, Hogy AZT ezen Adatvédelmi irányelveknek megfelelően gyűjtsük össze, használjuk Fel Vagy osszuk meg Harmadik féllel.

A Cvikker Optika Kft. egy www.cvikkeroptika.hu weblapon egy felhasználói Adatok kezelésében a Következő törvényi rendelkezést tartja szem előtt:
– 1992. évi LXIII. törvény, a személyes Adatok védelméről és a közérdekű Adatok nyilvánosságáról;

Aktív információgyűjtés
Sok other weboldalhoz hasonlóan, EZ egy honlap is aktívan gyűjti AZ információkat azáltal, Hogy specifikus kérdéseket intéz látogatóihoz. Bizonyos esetekben a Megosztott informacio személyes természetű Lehel (vagyis lehetővé teheti AZ információt közzé TEVO Személy azonosítását, például Nev cím, e-mail cím, stb. Által). Az Adatok megadásával kifejezett hozzájárulásodat adod AZ általad megadott személyes Adatok kezeléséhez. Jogodban mindenekelőtt Hogy hozzáférj és frissítsd személyes adatait, illetve Hogy kérd azok törlését. Such célból kérjük, Hogy Küldj email-t Nekünk!

Passzív információgyűjtés
A weboldalon Való barangolás közben bizonyos Információk Kapcsolat Passzív úton (azaz Az információ tényleges megadása nélkül) kerülhetnek összegyűjtésre különböző Technikai irodafelszerelés (pl: cookiek, Internet tagek, web beacon-ök) Vagy Navigációs adatgyűjtők (log file-ok, szerver log-ok , clickstream-ek) Által. Az Internetes böngészőprogramok bizonyos anonim információkat automatikusan továbbítanak a honlapra, például a korábban látogatott weblap URL-jet és Internet Protokoll (IP) címét, and a Felhasznált böngészőprogram Nevet és verziószámát. A webszerver ugyancsak Szert tehet bizonyos anonim információkra a cookie-k, Internet tag-ek Vagy web beacon-ök Által. Az Internetes böngészőprogramok lehetőséget kínálnak Arra, Hogy figyelmeztető üzenetet kapj AZ ILYEN süti-król, Vagy adott esetben kikapcsold azokat, bár EZEK kikapcsolásával előfordulhat, Hogy a honlap bizonyos funkciói Nem lesznek elérhetők, ellenszavazat fognak rendeltetésszerűen működni.
A passzívan összegyűjtött anonim információkat a weboldal Arra használja föl, Hogy Jobb szolgáltatást nyújtson látogatóinak, egy preferenciáidnak megfelelően alakítsa AZT, meghatározza és elemezze a statisztikákat és trendeket, and Hogy javítsa és leegyszerűsítse a weblap használatát. Ezék AZ Információk Kapcsolat semmi esetre sem keveredhetnek a Személy azonosítására alkalmas adatokkal, hacsak AZT a honlap látogatója kulon Nem engedélyezi.

A Gyermekek védelmében
A honlap használata 13 évnél fiatalabb Gyermekek SZÁMÁRA Nem javallott. Nem szándékozunk ezen Korosztály tagjaira vonatkozó információkat gyűjteni. Javasoljuk a szülőknek, Hogy beszélgessenek el gyermekeikkel a világháló használatával Járó felelősségekről, illetve azokról AZ információkról, amelyeket az AZ Detached weboldalakon közzétehetnek.

A rendelkezésre bocsájtott információkat Minden esetben AZ Adatvédelmi irányelveknek megfelelően, a marketing és Kutatási célokra használjuk Fel a honlap tartalmának javítása, egyszerűbb kezelhetősége és a hatékonyabb kommunikáció érdekében.

Biztonság
Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, Hogy weblapunkon AZ általad közölt személyes jellegű adatokat megóvjuk AZ információveszteségektől, a jogtalan felhasználástól, megváltoztatástól és kitörléstől. Ugyanakkor MinDig szem Előtt Kell tartania AZT a tényt, Hogy a világhálón végbemenő kommunikáció Sosem Lehel 100% -ig BIZTONSÁGOS Vagy hibamentes. Ebből adódóan, AZ e honlapról sem tekinthető biztonságosnak, ezért ellenszavazat art alaposan megfontolnod, fórumtémák Milyen információkat osztasz meg VELÜNK ezen a módon. A jelszavak, azonosítók (ID számok) és Más hasonló, a honlapra történő belépést engedélyező eleMEK védelme KIZÁRÓLAG A Te felelősségedet képezik

A honlap tartalmazhat other weboldalakra irányuló linkeket és referenciákat, ezen weboldalak ugyanakkor ellenszavazat Minden esetben tartoznak AZ Cvikker Optika KFT. ellenőrzése ala, vagyis AZ Adatvédelmi előírások Nem kerülnek alkalmazásra ezeken a webhelyeken. Mielőtt bármilyen információt tennél közzé, MinDig olvasd el az AZ adott honlap Adatvédelmi irányelveit.

Egyéb vonatkozó előírások
A honlaphoz Kapcsolódó other Jogi kérdésekben a Jogi Nyilatkozat irányelvei adnak útmutatást.

Az Adatvédelmi Irányelvek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Kérjük, bizonyos időszakonként ellenőrizd ezen irányelveket, különösen akkor, ha valamilyen személyes információt készülsz megosztani a honlapon. [/ Fusion_text] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container]